glad, joyful (gladness, joy)

By 12th November 2015